Ik wil een infosessie
volgen
Back to the news

Historische stemming in het Federaal Parlement: wet tot invoering van een Samenlevingsdienst!

Brussel, 08/05/2024 - Het Federaal Parlement heeft de wet tot invoering van een Samenlevingsdienst in België formeel goedgekeurd. Dankzij deze institutionele erkenning, die het resultaat is van het lobbywerk van het Platform voor de Samenlevingsdienst gedurende de voorbije 15 jaar, zullen jongeren eindelijk over een wettelijk statuut beschikken. Dat statuut is niet alleen symbolisch belangrijk maar biedt hen ook juridische bescherming, evenals een gepaste vergoeding.

Een overheidsbeleid voor meer maatschappelijke betrokkenheid

De Samenlevingsdienst biedt jongeren ongeacht hun achtergrond de kans om gedurende zes maanden voltijds deel uit te maken van projecten van algemeen belang terwijl ze burgerschapsvorming krijgen, nieuwe ervaringen in groep opdoen en sociale bescherming genieten. Gelijke kansen en sociale en culturele vermenging vormen de kernwaarden van de Samenlevingsdienst die jongeren helpt hun plek te vinden binnen onze maatschappij terwijl ze ook hun steentje bijdragen.

Met de goedkeuring die vandaag werd gegeven aan de wet tot invoering van een Samenlevingsdienst sluit België aan bij de buurlanden (Frankrijk, Duitsland, Nederland, Italië en Luxemburg) die de dienst al eerder met succes invoerden (meer dan 300.000 jongeren per jaar in Europa).

Dankzij deze wet en het budget dat tijdens het vorige begrotingsconclaaf werd vrijgemaakt, beschikt België eindelijk over een overheidsbeleid dat resoluut inzet op een grotere maatschappelijke betrokkenheid van jonge burgers tussen 18 en 25 jaar.

Het resultaat van meer dan 15 jaar belangenbehartiging

Sinds zijn oprichting in 2008, ijvert het Platform voor de Samenlevingsdienst voor de invoering van een specifiek regelgevend kader. Dit lobbywerk met het oog op een federale erkenning is de voorbije jaren in een echte stroomversnelling geraakt, met toenemende steun voor het Platform van het maatschappelijk middenveld en een ruime waaier aan verenigingen, stichtingen, gemeenten en provincies. Doorheen de jaren werd een indrukwekkend netwerk van partners uitgebouwd bestaande uit 1.500 organisaties en meer dan 2.000 projecten waaruit de jongeren kunnen kiezen.

De krachtige bottom-up dynamiek van al deze spelers en het intense lobbywerk van het Platform leidden in oktober 2023 tot de eerste institutionele steun van de ganse federale regering, en in het bijzonder van de Vice-eersteminister en minister van Economie en Werk, Pierre-Yves Dermagne, die een voorontwerp van wet tot de invoering van de Samenlevingsdienst en een begrotingsnota met het oog op de structurele financiering van de regeling indiende. De Vivaldi-regering heeft op woensdag 8 mei haar steun bevestigd tijdens de stemming over de wet tot invoering van de Samenlevingsdienst in België.

Een wet tot invoering van een specifiek statuut voor de Samenlevingsdienst die zich zo verder zal kunnen ontwikkelen

De wet die vandaag ter stemming voorgelegd werd, is grotendeels gebaseerd op de huidige regeling van de Samenlevingsdienst, die dag in dag uit haar waarde bewijst in de praktijk. Maar er zijn enkele nieuwe elementen! Zo bepaalt het nieuw regelgevend kader dat de duur van de dienst, die nu 6 maanden bedraagt, kan worden gespreid over een periode van 6 maanden tot maximaal een jaar, zoals al het geval is in de meeste Europese landen.

Bovendien stelt de wet dat de maandelijkse vergoeding voor de samenlevingsdienst (verhoogd tot maximaal 550 euro per maand) cumuleerbaar is met andere uitkeringen die de “burgers in dienst” (de nieuwe benaming voor de huidige “Jongeren in Samenlevingsdienst”) al ontvangen terwijl ook een “billijk inkomensplafond” werd vastgelegd waarboven de vergoeding niet wordt uitbetaald.

De goedkeuring van dit wettelijk kader is niet alleen een welverdiende pluim op de hoed van de Samenlevingsdienst voor het kwaliteitsvolle werk van de voorbije jaren maar zal vooral het programma in staat stellen zijn volledige potentieel te benutten zodat we eindelijk over een echt overheidsbeleid beschikken. Tot nu toe hebben nagenoeg 4.000 jongeren een Samenlevingsdienst afgerond maar dit nieuw statuut zal hoogstwaarschijnlijk veel meer jonge burgers aantrekken die zich actief willen inzetten voor de gemeenschap. Laat de champagne maar knallen voor dit historisch moment!